วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 11 results.
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรม ปี 63 ครั้งที่ 2