TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

     

 

            สำหรับปี 2565 นี้ วันลอยกระทงจะตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 / วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ซึ่งในเดือน พฤศจิกายนนี้ไม่มวันหยุดเลย แต่ อย่างไรก็ตาม วันลอยกระทงเป็นเทศกาลที่คนไทยรอคอย เชื่อว่า วันนั้นจะมีชีวิตชีวามากนะ

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวันลอยกระทง

                 ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบบว่าเริ่มต้นแต่เมื่อใด แต่ชาวไทยเชื้อว่าประเพณีลอยกระทงนี้ ได้สืบต่อกันมายาวนานแล้ว ประเพณีลอยกระทงนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะห์เคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ซึ่งประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื้อหลายอย่าง

ความหมาย และ ที่ มาของวันลอยกระทง

ลอย  หมายความว่า ไม่จม อยู่บนผิวน้ำ หรือปล่อยให้เคลื่อนไปตามน้ำ

กระทง    หมายถึง  ภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างรูปดอกบ้ว เป็นต้น เพื่อใช้ลอยน้ำในประเพณี ลอยกระทง

ลอยกระทง หมายความว่า ชื่อเทศกาลอย่างหนึ่งที่ทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 โดย เอากระทงบรรจุธูปเทียน ดอกไม้ เป็นต้น จุดไฟแล้วลอยลงในน้ำ เพื่อขอขมาพระแม่คงคาและลอยทุกข์ลอยโศกออกไป

    

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101
E-mail : Banlaem032@gmail.com

นายกอบต : 032-483-101 ต่อ 17
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 12

กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
 
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22

  


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.