TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม มีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการบริหารงาน 2 ส่วนประกอบด้วย

        1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

        สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใตแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคัด เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ คือ

        1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

        2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม

        3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

        2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         1 คน

        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   2 คน

        โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แต่ตั้งเลขานุการนายก จำนวน 1 คน

        ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ คือ

        1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย

        2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

        3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

        4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

        6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป - ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101ต่อ 22
E-mail : saraban_06760703@dla.go.th

นายก อบต. : 032-483-101 ต่อ 17
ปลัด อบต. : 032-483-101 ต่อ 20
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 11
กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.