TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจากระบบ e GP

วันที่ รายการ
24 มิย 2567 จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิย 2567 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิย 2567 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2567 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2567 จ้างทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2567 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษ 2567 จ้างขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองตะเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษ 2567 จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองตาบาง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เมษ 2567 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มีค 2567 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มค 2567 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มค 2567 จ้างตรวจเช็คสสภาพ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๑๖ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มค 2567 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธค 2566 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธค 2566 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธค 2566 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธค 2566 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธค 2566 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ธค 2566 จ้างจ้างสำรวจ ออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พย 2566 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บน ๙๐๓๘ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พย 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พย 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พย 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พย 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บน ๙๐๓๘ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พย 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พย 2566 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๗๒๒๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2566 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2566 จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าชุมชนบ้านประมงเจริญพัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก
18 กย 2566 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กย 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 จ้างติดตั้งกระจกและปิดช่องรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปบริเวณคลองต้นมะพร้าว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กย 2566 จ้างทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างเช่าเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 สค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๗๒๒๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สค 2566 จ้างทาสีสำนักงานและโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2566 จ้างทาสีสำนักงานและโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2566 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายถนนด้านข้าง ซอยสุขเปี่ยม ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตะเคียน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2566 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กค 2566 จ้างทำป้ายไวนิล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2566 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายและติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลส์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2566 จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2566 ซื้อครุภัณฑ์อื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาพวง ถึงบ้านป้าเจียน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 กค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2566 จ้างขุดลอกเหมืองตาเกี้ย หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2566 จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองตาแห หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มีค 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มีค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีค 2566 จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองน้ำเชี่ยว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กพ 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มค 2566 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มค 2566 ซื้อผงเคมีแห้ง ตามโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มค 2566 ซื้อวัสดุตามโครงการเสริมทักษะความรู้นอกเวลาเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธค 2565 จ้างสำรวจ ออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธค 2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธค 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๗๒๒๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๒๖๗ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บน ๙๐๓๘ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2565 จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พย 2565 ซื้อวัสดุอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พย 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๒๖๗ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พย 2565 จ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๑๖ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ตค 2565 จ้างล้างทำความสะอาด พร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2565 จ้างตวจเช็คสภาพ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๗๒๒๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตค 2565 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กองคลัง ทะเบียน 1 กต 1739 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตค 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กย 2565 จ้างซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนวัดไทรทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2565 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2565 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน(การถักเปลนอนจากเศษผ้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๗๘๑ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2565 ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะ (ขยะเป็น ๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2565 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ ถึงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๓ หมู่ที่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมทักษะความรู้นอกเวลาเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2565 จ้างขุดลอกคลองวังจักกฤต หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2565 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๗๒๒๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 สค 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สค 2565 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สค 2565 ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สค 2565 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สค 2565 จ้างซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สค 2565 จ้างเคลื่อนย้ายศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ ๔ ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2565 จ้างขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช เหมืองนาวัดในกลาง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 จ้างขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช คลองสามง่าม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สค 2565 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองตาแห หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สค 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองนายใช่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สค 2565 จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองต้นมะพร้าว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง































 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101ต่อ 22
E-mail : saraban_06760703@dla.go.th

นายก อบต. : 032-483-101 ต่อ 17
ปลัด อบต. : 032-483-101 ต่อ 20
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 11
กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22
 







 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.