TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

           อบต.บ้านแหลม ขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชน ในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน ได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ และ ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 86 พรรษา อบต.บ้านแหลม

                   โดยมีกิจกรรม  - การตรวจสุขภาพ

                                          - การให้ความรู้การดูแลสุขภาพ

                                          - สันทนาการ

                                          - การทำบุญเลี้ยงพระ

                                          - การสรงน้ำพระ

                                          - การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

 

 

บริการประชาชน - ข่าวประชาสัมพันธ์
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101ต่อ 22
E-mail : saraban_06760703@dla.go.th

นายก อบต. : 032-483-101 ต่อ 17
ปลัด อบต. : 032-483-101 ต่อ 20
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 11
กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.